post title
  • 18 Styczeń, 2011

DPS RM skutecznie utrzymuje i doskonali zintegrowany system zarządzania jakością...

Czytamy w raporcie z auditu zewnętrznego - nadzoru przeprowadzonego w naszym Domu 18-19.11,2010r. przez Pana mgr inż. Ryszarda Komorowskiego - audytora wiodącego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S. A. w Warszawie, „ Na uwagę i słowa najwyższego uznania zasluguje wnikliwe i szybkie reagowanie przez Najwyższe Kierownictwo na wszelkie sygnały pochodzące od Mieszkańców... W wyniku auditu nie spisano niezgodności. Ogólna ocena auditów bardzo dobra..." - to wynik zapisany w ostatnim raporcie.Jasno określone cele realizujemy w codziennej praktyce poprzez własne zaangażowanie i dobrą współpracę w trosce o dobre samopoczucie każdego naszego Mieszkańca.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009

post title
  • 03 Luty, 2009

Jakość szansą na rozwój

Audit zewnętrzny nadzoru II przeprowadzony 19-20.11.2008r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie pozostaje już za nami. Pięcioletnia współpraca z jednostką certyfikującą jaką jest PCBC umożliwia wymianę doświadczeń oraz korzystanie z doradztwa i wsparcia. W Raporcie z auditu zewnętrznego, podpisanego przez auditora wiodącego Ryszarda Komorowskiego, napisano, że w naszym Domu wyróżnić można:

„- usprawnienie działań związanych z przyjęciem mieszkańca do DPS Wieleń,

- brak skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców i ich rodziny."

W roku 2009, nasza organizacja ubiegać się będzie już po raz trzeci o przedłużenie ważności certyfikatu jakości ISO na kolejne trzy lata. Jakość jest szansą na rozwój, którą rozumiemy jako ciągle doskonalenie świadczonych przez nas usług.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009
post title
  • 21 Październik, 2009

W drodze po nowy certyfikat

Sześć lat temu, jakość w miejscu pracy stała się dla nas wyzwaniem. Od tego czasu nieprzerwanie stosujemy w codziennej praktyce wymagania normy ISO. W 2009r., po raz kolejny DPS.RM w Wieleniu zostanie objęty auditem zewnętrznym Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Warszawa. Tym razem jest to niezwykły audit, gdyż Dom ubiegać się będzie o wznowienie certyfikatu ISO na kolejne trzy lata w oparciu o wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2009.

2009 - to wyjątkowy rok. 11 października odbyły się w Rzymie uroczystości kanonizacyjne Św.Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - Założyciela Zakonu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Czerpiąc wzór z naszego Patrona nie ustajemy w ciągłym doskonaleniu siebie i naszego Domu. Służąc drugiemu człowiekowi, każdego dnia budujemy przyjazny i nowoczesny Dom.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009

post title
  • 11 Grudzień, 2007

Audit zewnętrzny nadzoru 2007

W DPS RM audit nadzoru został przeprowadzony w dniach 22-23 listopada 2007 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

PCBC S.A. reprezentował auditor wiodący – Pan Ryszard Komorowski. Nie stwierdzono niezgodności. W raporcie z auditu nadzoru (z dnia 26.11.2007) czytamy między innymi: „Wyróżnić można: zaangażowanie najwyższego kierownictwa, inwestowanie w infrastrukturę przedsiębiorstwa, dobrze prowadzone audity wewnętrzne. …System zarządzania jakością w połączeniu z Waszymi wielkimi sercami czyni Waszą placówkę Domem ciepła i pokoju dla tych, którzy w Was pokładają nadzieję”.

Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji podjął decyzję o utrzymaniu ważności certyfikatu dla naszego domu.

Krystyna Heppner - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

PN-EN ISO 9001:2009